Pěstitelské pálení

Pálenice Svízela nabízí pěstitelské pálení. Nejmenší množství pro pálení je 120 litrů, maximum, které lze jednorázově vypálit, je 300 litrů kvasu. Nevíte, jak na to? U nás dostanete odborné rady, jak správně připravit ovocný kvas. Po domluvě jsme schopni zajistit dovoz vašeho kvasu do pálenice.

Těšíme se na vás.

! Sezonu 2023/2024 jsme již ukončili a těšíme se na další rok !

Sezona 2024/2025 bude zahájena jako každý rok podle úrody, a to s největší pravděpodobností v říjnu. 

V případě dalších informací naleznete telefonní kontakt ZDE.

Ceník

Pálení Cena
100% alkohol 280 Kč
50% slivovice 140 Kč

 

Poznámka:

Dříví pro topení si zákazník zajišťuje vlastní (cca dvě bedny štípaného dříví na jeden kotel). V případě nemožnosti si zajistit vlastní dříví je možnost zakoupit u nás (1 kotel = 150 Kč).

Minimální množství vypálené pálenky je 5 litrů, jinak paušální příplatek 300 Kč. 

Informace o pálení

 1. V době podání přihlášky se stanovuje obvyklé množství kvasu odhadem. Ihned po doplnění sudů prosím nahlaste přesně skutečné množství kvasu pálenici, aby nedocházelo k zbytečnému čekání nebo prostojům. V opačném případě může být nenahlášené množství odmítnuto k dalšímu zpracování.
 2. Za účelem upřesnění přesné hodiny pálení se prosím kontaktujte telefonicky nebo osobně v pálenici.
 3. Minimální množství kvasu na pálení je 120 litrů.
 4. Přidá-li pěstitel do kvasu víno, je povinen na to upozornit pracovníka pálenice před naléváním do nálevky.
 5. Pod kotly se topí výhradně suchým a zdravým dřevem, které si pěstitel sám dodá. Bude-li dřevo mokré, nebo jinak nevhodné, je pracovník pálenice oprávněn zpracování kvasu odmítnout. Pokud bude použito dřevo ze zdrojů pálenice, bude cena dřeva připočtena k celkové částce za pálení.
 6. Dovoz kvasu a dřeva do pálenice si zajišťuje každý pěstitel sám, nebo po domluvě přivezem. V případě zrušení objednaného pálení nahlaste toto včas pálenici, aby mohl být zajištěn na sjednaný termín jiný zákazník.
 7. Kvasy z plechových sudů a evidentně vadné kvasy ke zpracování nepřijímáme.

 

Vzor přihlášky

Zákoník a informace Celního úřadu

Pěstitelské pálení je upraveno zákonem č. 61/1997 Sb., o lihu.

Zákon říká, že na jednu domácnost lze vypálit 30 litrů absolutního alkoholu (např. 60 litrů 50% pálenky) v období od 1.7. do 30.6. Dle § 4, odst. 6 - "Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etanolu zdaněného sazbou spotřební daně pro líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení v množství do 30 litrů etanolu pro jednoho pěstitele za jedno výrobní období, která je stanovena v zákoně o spotřebních daních, a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost. Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně následujícího".

Dále dle zákona o lihu je pěstitel povinen předložit písemné prohlášení (přihláška) osobě provozující pěstitelskou pálenici, ve které musí být uvedeny tyto skutečnosti dle § 4, odst. 8:

 1. a) "jméno a příjmení pěstitele, adresa trvalého bydliště a rodné číslo pěstitele; nebylo-li přiděleno, jeho datum narození,
 2. b) stvrzení podmínek stanovených v § 2 odst. 1 písm. o), tj, že pěstitelem je fyzická osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce nebo fyzická osoba, která ovoce obdržela ve formě naturálního plnění, přičemž tyto pozemky se nacházejí na území České republiky, přičemž vlastnictví pozemku se doloží uvedením katastrálního území a obce. Užívání pozemku z jiného důvodu se doloží specifikací právního vztahu. Získání ovoce formou naturálního plnění se doloží potvrzením zaměstnavatele,
 3. c) množství vyrobeného destilátu v měřicích jednotkách, adresa a označení pěstitelské pálenice, která destilát vyrobila, pokud si pěstitel v tomtéž výrobním období nechal vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici".

dle § 4, odst. 9: "Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí být předmětem prodeje".

Pěstitelská pálenice je povinna vést o každém případu pěstitelského pálení evidenci, která musí dle § 4, odst. 10 obsahovat:

 1. a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo pěstitele,
 2. b) písemné prohlášení pěstitele (přihláška) viz výše
 3. c) množství a druh převzaté suroviny,
 4. d) množství vydaného destilátu v měřicích jednotkách,

Jednou z podmínek k naplnění definice "pěstitel" vyplývající ze zákona o lihu a tím i uplatnění snížené sazby daně (143 Kč) pro líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení je vlastnictví pozemku, ze kterého jsou získávány suroviny pro výrobu ovocného destilátu.

Tuto skutečnost je pěstitel také povinnen doložit pálenici v písemném prohlášení (přihláška) a to uvedením katastrálního území a obce (v případě vlastnictví pozemku), specifikací jiného právního vztahu k danému pozemku, případně potvrzením zaměstnavatele o získání suroviny formou naturálního plnění. Je na provozovatelích pálenic, aby tyto informace po pěstitelích vyžadovali a také je na jejich zvážení, zda si je ověří.

Provozovatel pěstitelské pálenice má možnost jejich prověření na veřejně dostupných aplikacích, např. katastr nemovitostí. V případě zjednodušení si této kontrolní činnosti ze strany provozovatele pěstitelské pálenice, může docházet k nesprávnému vyměření spotřební daně.

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu (č.j. 2 Afs 11/2012-48 ze dne 28.6.2012) je právě na provozovatelích pěstitelských pálenice, aby si ověřili pravdivost údajů, jimiž pěstitelé prokazují, že splňují podmínky pro pěstitele ve smyslu § 2 odst. 1 písm. o) zákona o lihu.

V případě, že provozovatel pěstitelské pálenice předloží spolu s daňovým tvrzením za příslušné zdaňovací období prohlášení pěstitele, na kterých nebude i tato podmínka uvedena, může být ze strany správce daně zahájeno vytýkací řízení směřující k odstranění pochybností, připadně doměření spotřební daně do výše základní sazby.

Splnění této podmínky platí i pro provozovatele pěstitelských pálenic, kteří předkládají spolu s daňovými přiznáními soupisy pěstitelů, a to z důvodu případné následné kontroly prováděné celními orgány.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz